logo
ביצוע הזמנות לפלטות ללשכת השירות אור-ניב
תאריך:
שעה:

מס' הזמנה*:   מס' הזמנה לקוח:
שם הלקוח*:   שם המזמין:
שם העבודה*:   כתובת המייל*:
בחר קובץ למשלוח:
   

מבנה העבודה


 
גודל עמוד נטו *:  
גודל נייר:
גודל לוחות *:
 
 
 
  כמות לוחות (פלטות) *:
תוספת אייריסים:
 
 
 
 
 
  תוספת פילים:
 
 
 
הערות: